ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Rienne Natural Beautyshop Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az általa használt Törzsvásárlói Adatbázissal és a www.rienne.hu  webcímen működő Webáruházi Vásárlói Adatbázisával (továbbiakban együttesen: Vásárlói Adatbázisok) kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről az alábbi tájékoztatást nyújtja:

 

 1. Fogalmak:

 

 • 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 • 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 • 3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

 • 4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 

 • 5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

 

 • 6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

 • 7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

 • 8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 • 9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 119/33  egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 • harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

 • az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

 

 1. Az adatkezelő

 

Az adatok kezelője

 

Rienne Natural Beautyshop Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 1052 Budapest, Szervita tér 4. II/3.

Telephelye: 1039 Budapest, Aradi utca 21.

Elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: 1052 Budapest, Szervita tér 4.   2/3.

Cégjegyzékszáma: 01-09-359388

Adószáma: 10618646-2-41

 

(a továbbiakban: Adatkezelő). Az adatkezelést az adatkezelő ügyvezetője és erre felhatalmazott munkatársai, illetve alvállalkozói jogosultak végezni.

 

 

 1. A kezelt adatok

 

A webáruházi regisztráció alkalmával, a regisztráló vásárló által megadott adatok rögzítésre kerülnek az Adatkezelő Törzsvásárlói Adatbázisában, illetve a Webáruházi Vásárlói Adatbázisban. A vásárlóktól kért személyes adatok:

 

 1. a) Családi név (Vezetéknév)
 2. b) Utónév (Keresztnév)
 3. c) Lakcím (utca, házszám, település, irányítószám)
 4. d) Születésnap
 5. e) E-mail cím
 6. f) Telefonszám

 

A Vásárlói Adatbázisok emellett tartalmazzák a törzsvásárló vagy webáruházi vásárló regisztrációs számát, valamint rögzítésre kerülnek a vásárló vásárlási szokásaira vonatkozó adatok, többek között:

 

 1. vásárlások időpontja
 2. vásárlások értéke

 

 1. vásárolt termékek
 2. felhasznált akciós képeslapok/kuponok kódjai.

 

 

Adatkezelés helye:

Adat kezelésért felelős személy

Hozzáféréssel rendelkezik

 

 

 

 

Adatkezelő:

Rienne Natural Beautyshop Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Az adatkezelő telephelye

Ügyvezető

Vevőszolgálati munkatárs

Webáruház adminisztrátor

 

Az adatkezelő az adatokat elektronikusan és papír alapon tartja nyilván. Az elektronikus adatkezelést különböző szoftverek és Excel táblázatok támogatják. A hivatkozott nyilvántartások jelszóval védettek, ahhoz kizárólag az arra jogosult munkatársak férhetnek hozzá. Az egyes törzsvásárlók adatai az említett egységes nyilvántartásban kezeltek. Az érintett kérésére az Adatkezelő a kérelmező érintett részéről kezelt adatokat elkülöníti és ilyen módon a kérelmező részére hozzáférhetővé teszi.

 

 

 1. Az adatkezelés célja

 

 • 1. A Törzsvásárlói Adatbázisnak a személyes adatok és a vásárlói szokások adatkezelésének célja, hogy az Adatkezelő a vásárlók részére:

 

 1. a) megfelelő tájékoztatást nyújtson kedvezményeiről, törzsvásárlóknak szóló ajánlatairól, promóciós akcióiról,
 2. b) célzott szolgáltatásokat, kedvezményeket nyújthasson,
 3. c) továbbfejlessze szolgáltatásait, termékeit,
 4. d) mindezek érdekében rögzítse és elemezze a vásárlói szokásaikat,

 

 • 2. A Webáruházi Vásárlói Adatbázisnak a személyes adatok és a vásárlói szokások adatkezelésének célja, hogy az Adatkezelő a webáruház vásárlói részére: 

 

 1. a) teljesíthesse a webáruházban leadott rendeléseket,
 2. b) kezelje a termékekkel kapcsolatos szavatossági igényeket (reklamáció, kijavítás, csere, visszavásárlás)
 3. c) megfelelő tájékoztatást nyújtson kedvezményeiről, névre szóló ajánlatairól, promóciós akcióiról,
 4. d) a vásárlások után további szolgáltatásokat, kedvezményeket nyújthasson,
 5. e) továbbfejlessze szolgáltatásait, termékeit,
 6. f) mindezek érdekében rögzítse és elemezze a vásárlók szokásait.

 

 • 3. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

 

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

 • 1. A vásárlók részéről a adatok kezelésének a jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintettek az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásukat önkéntes módon, a regisztrációval egyidejűleg külön hozzájáruló nyilatkozaton adják meg, melyben hozzájárulnak a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően a személyes adataiknak a kezeléséhez. Az adatkezelésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat tartalmazza az adatkezelésre vonatkozó rövid előzetes tájékoztatót, valamint jelen adatvédelmi tájékoztató megismerhetőségének lehetőségét. Az érintetteknek ezen felül minden lehetőségük adott, hogy a hozzájárulás megadását megelőzően a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát és így az adatkezelésre vonatkozó szabályokat megismerjék.

 

Az érintett törzsvásárlók közül önállóan önkéntes hozzájárulást kizárólag a 18. életévét betöltött személyek jogosultak tenni. Amennyiben az érintett a 18. életévét még nem töltötte be, akkor a hozzájárulást a törvényes képviselőjének hozzájárulásával teheti meg.

 

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

 • 1. Az adatokat az Adatkezelő mindaddig megőrzi és kezeli, amíg az érintettek nem kérik annak törlését. A számviteli bizonylatok tekintetében a megőrzési kötelezettség időtartama a számviteli jogszabályoknak megfelelően 8 év.

 

 

 1. Az adatokhoz hozzáférők köre (adatfeldolgozók)

 

 • 1. Az adatokat az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai és alvállalkozói jogosultak feldolgozni.

 

Személyes adatokat az adatkezelő harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából adhat át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre viszont csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

 

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy amennyiben az érintett az adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését, vagy korlátozását kéri, akkor adatkezelő ennek megfelelően az adatfeldolgozók részére továbbított adatok törlése és korlátozása iránt is intézkedik.

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

 

 • 1. A Vásárlói Adatbázisok adatai az Adatkezelő, illetve adatfeldolgozói számítástechnikai rendszerén kerülnek tárolásra.

 

 • 2. Az adatkezelést, adatfeldolgozás és az adatbiztonságot szolgálja az adatkezelő és adatfeldolgozók által megválasztott informatikai eszközök, amelyek biztosítják, hogy az adatokat csak megfelelő felhatalmazással lehessen rögzíteni, megtekinteni, továbbítani, módosítani vagy törölni, illetve hogy az adatok a feldolgozás során megőrizzék pontosságukat.

 • 3. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek a fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

 

 • 4. A Webáruház a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyezhet el és olvashat vissza.

 

 

 1. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

 

 • 1. A személyes adatok megadásáról, az adatvédelmi tájékoztató megismerése után maguk a vásárlók döntenek. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.

 

 • 2. Személyes adatai kezeléséről a regisztrált felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek kezelt illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

Az érintettek ezen kérésüket az alábbi elérhetőségre juttathatják el:

 

E-mail: rienne@rienne.hu

 

Amennyiben az érintett tájékoztatást kér, akkor azt Adatkezelő köteles haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül részére megadni. Amennyiben az Adatkezelő részéről a tájékoztatás megadása hosszabb idő szükséges, akkor további 60 napos határidőt kérhet, mely körülményről a kérés közlésétől számított 30. napig értesítenie kell az érintettet. Adatkezelő tájékoztatja érintetteket, hogy amennyiben az érintett tájékoztatásra vonatkozó kérésének a rendelkezésre álló határidőn belül nem tenne eleget az érintett a bírósághoz fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását.

 

 • 3. Az adatok helyességért az adatközlők felelnek. Minden adatközlő kérheti az Adatkezelőtől személyes adatai helyesbítését. A valóságnak meg nem felelő adatokat az adatkezelő helyesbíteni, a hiányos vagy téves adatot pedig törölni köteles. A helyesbítésről és a törlésről az Adatkezelő nem értesíti az érintetteket, tekintettel arra, hogy a helyesbítés vagy törlés jogos érdekeiket nem sérti.

 

 • 4. A regisztrált vevőknek joguk van kérni adataik törlését vagy zárolását. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a felhasználóhoz kötődő minden adat. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A törlés teljes átfutási ideje 30 nap.

 

 • 5. Az érintett jogosult továbbá hozzáférni a róla kezelt személyes adatokhoz, valamint jogosult ezen adatokról másolatot kérni, mely történhet papír alapú másolat készítésével vagy elektronikus úton való megküldéssel az érintett kérésének megfelelően.

 

 • 6. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Amennyiben az érintett a személyes adatainak törlését kéri, akkor nem csak az Adatkezelőnél rögzített, hanem a többi adathordozón is, valamint a keresőmotorok a korábban tárolt verzióin keresztül is minden lehetséges elérési pontján töröli azokat.

 

 • 7. Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

 • 8. Az adatok kezeléséről szóló tájékoztatást, illetve adatainak törlését az adatközlők az Adatkezelő székhelyére címzett ajánlott postai küldemény vagy az alábbi e-mail címre írt e-mail útján kérhetik:

 

rienne@rienne.hu

 

 • 9. Az adatközlő jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Adathelyesbítés esetén az Adatkezelő a helyesbített adatokat is közli mindazokkal, akikkel az eredeti személyes adatokat közölte.

 

Az érintett jogosult továbbá az adatkezelés korlátozását kérni az alábbi esetekben:

 

 1. a) amennyiben az érintett vitatja az adatok pontosságát, arra az időpontra amíg az Adatkezelő lehetővé teszi annak pontosítását.
 2. b) az adatkezelés jogellenes, de az érintett nem az adatok törlését, hanem annak korlátozását kéri.
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, azonban de az érintett igényli azokat, jogi igény érvényesítéséhez kapcsolódóan.
 4. d) amennyiben az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen (GDPR 21 cikk (1) bekezdés), addig az időpontig amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indoka elsőbbséget élvez-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 • Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket és az érintett regisztrált vevő a hozzájárulás megadásával előzetesen is tudomásul veszi, hogy a rögzített adatok körében a fogalmakban rögzítettekre figyelemmel profilalkotást végez akkor, amikor az érintett személyes adatainak kezelése körében a vásárlók vásárlási szokásai alapján csoportosítva kezeli és a promóciós anyagokat az egyes érintett törzsvásárlók vásárlási szokásaira személyre szabva küldi meg, valamint az adatkezelés körében vásárlási szokásokról statisztikát készít.

 

Az érintett regisztrált vevő ugyanakkor jogosult kérni, hogy az ő tekintetében a profilalkotást az Adatkezelő ne végezze, az adatkezelés körében a vásárlási szokásokkal kapcsolatosan kezelt adatoktól elkülönítve kezelje, valamint egyes adatokat a profilalkotás körén kívül kezelje. A közlést az alábbi e-mail címre kell megküldeni: rienne@rienne.hu

 

 

 1. A regisztrált vevőt megillető jogorvoslat és az irányadó jog

 

 • Az a regisztrált vevő vagy egyéb adatközlő, aki úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét a hatályos jogszabályok szerint bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: naih.hu).

 

 • Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 1. a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

 • Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

 • Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő részére jelen nyilatkozatban előírtak megsértéséből, vagy a vonatkozó jogszabályok be nem tartásából eredően kárt szenved, jogosult az ebből eredő kárának a megtérítését bírói úton érvényesíteni.

 

 • Az Adatkezelő jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített adatkezelésére a nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, , az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE vonatkozó rendelkezései, illetve ennek alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény és annak végrehajtása tárgyában kiadott jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

 • Jelen adatvédelmi tájékoztató hatályos szövege elérhető rienne.hu weboldalon. Az adatvédelmi tájékoztató vonatkozásában az Adatkezelő minden alkalommal, amikor annak szövege változik, intézkedik a hatályos tájékoztató közzététele iránt.

 

Budapest, 2020. szeptember 3.