RIENNE NATURAL BEAUTYSHOP WEBÁRUHÁZ  ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Rienne Natural Beautyshop Webáruház

 Általános Szerződési Feltételei

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) a Rienne Natural Beautyshop Webáruház (továbbiakban: Kereskedő) és a vevő között létrejövő jogviszonyt, annak tartalmát, feltételeit szabályozza. A Jelen ÁSzF hatálya a Kereskedő weblapján (……………………………….) és esetleges  létrejövő jogviszonyokra terjed ki. A mindenkor hatályos ÁSzF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: ……………………….. és letölthető az alábbi linkről: ………………………….

 

 1. A Kereskedő:

 

 • 1. A Kereskedő neve: Rienne Natural Beautyshop Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
 • 2. A Kereskedő székhelye: 1052 Budapest, Szervita tér 4. II/3.
 • 3. A Kereskedő telephelye: 1039 Budapest, Aradi utca 21.
 • 4. A Kereskedő elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: ……………………………..
 • 5. Cégjegyzékszáma: 01-09-359388
 • 6. Adószáma: 10618646-2-41
 • 7. Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: ………………………….
 • 8. A szerződés nyelve: magyar
 • 9. A tárhely-Szolgáltató neve, címe, e-mail címe: ……………………………….

 

 

 1. Meghatározások

 

Az alábbi Szabályzatban nagy betűkkel írt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

 

 • 1. Felhasználó – minden személy, aki a webáruházat, vagy a webáruházban elérhető szolgáltatásokat bármilyen módon igénybe veszi.

 

 • 2. Ügyfél – minden természetes személy, aki betöltötte a 14. életévét (ha a személy nem töltötte be a 18. életévét, akkor a szerződés kötéséhez szükséges a törvényes képviselője), aki szerződést köt, vagy szerződést kíván kötni a Kereskedővel, és nem végez gazdasági tevékenységet.

 

 • 3. Fél – Ügyfél vagy a Kereskedő.

 

 • 4. Felek – Ügyfél, valamint a Kereskedő együttesen.

 

 • 5. Internetes áruház – a weboldal egy része, amely lehetővé teszi a Kereskedő és az Ügyfél közötti szerződés megkötését az Internetes Áruházban meghirdetett Termékekre vonatkozóan, amely többek között a Terméklapot is tartalmazza.

 

 • 6. Terméklap – egy aloldal az Internetes Áruházban, amelyen a Termékek bemutatásra kerülnek, valamint itt található az a gomb, amelyre kattintva az Áru a bevásárlókosárba kerül.

 

 • 7. Bevásárlókosár – az Internetes Áruház egyik funkciója, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára a kedvezmény kódszámának beírását, valamint a megrendeléssel kapcsolatos beállítások és adatok módosítását, mint amilyen a Termék darabszáma, szállítási cím, számlázási adatok, szállítás módja, fizetési mód.

 

 • 8. Hírlevél – elektronikus üzenet, amelyet a Kereskedő küld azon Felhasználóknak, akik hozzájárultak ilyen hírlevél fogadásához.

 

 • 9. Ügyfélprofil – Kereskedő weboldalán történő regisztráció során a Felhasználó által közölt adatok adatbázisa, amely felhasználónévvel és jelszóval van ellátva. A profil lehetővé teszi a Felhasználónak a megrendelések szállítási címeinek mentését, tárolását. Profil létrehozása a weboldalon a Felhasználó által történő regisztrációs adatlap kitöltése és elfogadása során történik. Az oldalon található kérdőív kitöltése után a Felhasználó a mentés gombra való kattintással megerősíti és a visszaigazoló e-mailben található link segítségével aktiválja a profilját (double opt-in), amelyről a Kereskedő visszaigazoló üzenetet küld a Felhasználónak.

 

 • 10. Áru – a Kereskedő Internetes Webáruházában megvásárolható termékek.

 

 • 11. Teljesítés – az Ügyfél által kifizetett termékek kézbesítése (a megrendelt termékeket átvételkor vagy előzetesen fizetheti ki).

 

 

 1. A weboldal és az Áruház használatához szükséges technikai feltételek

 

 • 1. A weboldal és az Áruház használatához szükséges olyan eszköz, amely biztosítja az internet kapcsolatot (pl. számítógép, telefon), valamint megfelelő böngésző (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari stb.), a weboldal néhány funkciójának használatához a biztonságos adatátvitel érdekében szükség van SSL protokollra, illetve Java Scriptre, a cookie-k engedélyezésére, esetleg Flash-re.

 

A technikai feltételek és az internet kapcsolat biztosítása az Ügyfél kötelessége.

 

 • 2. A webáruház speciális funkcióinak használatához szükséges a Felhasználó saját profiljának létrehozása, valamint a jelen ÁSzF elfogadása.

 

 • 3. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatások technikai teljesítésének megváltoztatására, a fennálló jogosultságait és kötelezettségeit szem előtt tartva, s mindezt a technikai lehetőségeinek megfelelően, kijelenti, hogy ezek a változások nem fogják negatívan befolyásolni a szolgáltatás minőségét, valamint nem érintik a Felek jogait és kötelezettségeit, továbbá a folyamatban lévő teljesítéseket.

 

 

 1. A felek szerződése

 

 • 1. A felek között a szerződés akkor jön létre, amikor a Felhasználó kitöltötte a regisztrációs adatlapot a Webáruházban, létrehozta a felhasználói profilját és aktiválta azt a Kereskedő által küldött visszaigazoló e-mailben az aktiváló gombra való kattintással.

 

 • 2. A felek az elektronikus szerződést határozatlan időre kötik. A fele közötti elektronikus szerződés a felek eseti adásvételi szerződéseinek keretét jelenti.

 

 • 3. A Felhasználó jogosult az elektronikus szolgáltatásról szóló szerződést bármikor indokolás nélkül felmondani. A felek felmondásként értelmezik, ha a Felhasználó a profilját törli, azonban a Felhasználó teheti ezt a Kereskedő felé e-mail útján közölt nyilatkozattal. A törlés kérelmének jelzése esetén a Kereskedő a kérést a beérkezéstől számított 14 napon belül teljesíti.

 

 • 4. A Kereskedő szerződésszegés esetén jogosult felmondani a szerződést, erről a Felhasználót 14 nappal a felmondás előtt az ügyfél által megadott e-mail címre kiküldött levélben értesíti. A Kereskedő a felmondás előtt a szerződésszerű állapot helyreállítására nem köteles felhívni az Ügyfelet, azonban a felmondását indokolni köteles. A felmondás a folyamatban lévő teljesítésekre is kiterjed.

 

 • 5. A szerződés alapján az Ügyfél a weboldalon keresztül az alábbi szolgáltatásokat veheti igénybe:

 

 • információk a Kereskedő által értékesített termékekről;
 • az Ügyfél profiljának fenntartása,
 • hírlevél küldése,
 • vásárlás és a rendelések testreszabása.

 

A megvásárolható termékek körét, a rendelés menetét, a megrendelt áruk szállításának módját és idejét, fizetési feltételeket és módokat rögzítő szabályok a Kereskedő Vásárlási feltételek Szabályzatban találhatók.

 

Az elállási jog részletes szabályait és gyakorlásának feltételeit a Kereskedő Vásárlási  Feltételek szabályzata tartalmazza

 

 

 1. A jótállás és szavatosság

 

 • 1. A Kereskedő az általa értékesített termékekért a mindenkori hatályos magyar jogszabályok szerint vállal jótállást.

 

 • 2. Szavatossági jog érvényesítésére az Ügyfél a részére való teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt jogosult. Ha az Ügyfél az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a fenti határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje hat hónappal meghosszabbodik.

 

 • 3. A szavatossági idő alatt felmerült, szavatosság körébe tartozó hibákat a Kereskedőnek költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák az Ügyfél tudomására jutnak, Megrendelő haladéktalanul köteles a Kereskedőt írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről. A késedelemből eredő kárért az Ügyfél felel.

 

 • 4. A jótállás vagy a szavatosság érvényesítéséhez az Ügyfél köteles bemutatni a Kereskedőtől kapott távszámlát. Igény esetén az Ügyfél elsődlegesen kijavítást, illetőleg kicserélést követelhet, ezt követően illeti meg az árleszállítás illetve elállás joga. A hiba a felfedezésétől számított 15 napon belül jelzett kifogás esetén tekinthető a jótállási, illetve a szavatossági igény időben közöltnek. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felel. A fentieken túlmenően az adott termékhez mellékelt szállítólevél is tartalmazhat továbbá szavatossági feltételeket.

 

 • 5. Kereskedő nem tartozik felelősséggel a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

 • 6. Ha hatályos magyar vagy Európai Uniós jogszabály a jótállásra vagy a szavatosságra a fentiektől eltérő szabályokat ír elő, úgy jogszabályban leírtak irányadóak a jelen ÁSzF külön módosítása nélkül is.

 

 

 1. A Kereskedő felelősség kizárása, illetve korlátozása

 

 • 1. Kereskedő kijelenti, hogy törekszik az általa üzemeltetett weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, minden körülmények közötti helytállóságáért, esetleges módosulásáért nem vállal felelősséget.

 

 • 2. A Kereskedő a weboldalai használatából eredő károkért semmilyen módon nem felelős, a Felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják. Előfordulhat, hogy az weboldalon Kereskedő akaratától és ráhatásától független változtatás (pld. hackertámadás) történik, ezért Kereskedő semmilyen természetű felelősséget nem vállal a megjelenő tartalom pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, az elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

 

 • 3. Kereskedő nem garantálja az általa üzemeltetett weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. Kereskedő nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. A felhasználó tudomásul veszi tehát, hogy Kereskedő nem felelős a felhasználó készülékében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó készülékéhez, ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

 

 • 4. . Kereskedő a weboldalai tartalmát, annak egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy törölheti.

 

 

 • 5. Az weboldalon esetlegesen található linkek segítségével elérhető más tartalmakon található információkat Kereskedő nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

 

 

 1. Panaszkezelés rendje

 

 • 1. Az Ügyfél panaszát írásban a weboldalon feltüntetett e-mail címre vagy a Kereskedő székhelyére címzett tértivevényes küldeményben közölheti. A panasz szóbeli előterjesztésére nincs lehetőség.

 

Az Ügyfél a panaszt a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a Kereskedővel a közlést aláírva közölni.

 

 • 2. Kereskedő az írásban közölt panaszt 30 napon belül megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, a panasz kivizsgálásának eredményéről, az arra vonatkozó döntéséről, indoklásáról, a panaszos Ügyfél esetleges további jogairól a Kereskedő a törvényi előírásoknak megfelelően, írásban tájékoztatja az Ügyfelet.

 

 • 3. A Kereskedő döntése ellen, amennyiben azzal az Ügyfél nem ért egyet, a lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes bírósághoz, illetve fogyasztóvédelmi békéltető testülethez fordulhat. Erről a Kereskedő válaszában szintén tájékoztatja a Ügyfelet.

 

A fogyasztóvédelmi békéltető testület eljárását kizárólag fogyasztónak minősülő személy kezdeményezheti. Fogyasztónak általában azok a természetes személyek minősülnek, akik önálló foglalkozásuk vagy üzleti, gazdasági tevékenységi körükön kívül eső célból járnak el. A békéltető testületi eljárás szempontjából azonban fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Ennek megfelelően vállalkozásnak az minősül, aki önálló foglalkozása vagy üzleti, gazdasági tevékenységi körébe eső célból jár el.

 

A fogyasztó a békéltető testület eljárását csak akkor kezdeményezheti, ha már előzetesen megkísérelte a fogyasztói jogvita rendezését, és a vita megkísérlésének tényére vonatkozóan bizonyítékkal rendelkezik és azt becsatolta.

 

A Kereskedővel kötött ügyleteket illetően az illetékes békéltető testület az alábbi:

 

Budapesti Békéltető Testület

székhelye:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

 • 4. A Kereskedő a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

 

 1. Szerzői jogok

 

 • 1. A weboldalt megtekintő és használó felhasználó a weboldal tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. E rendelkezés megszegéséből eredő minden kárért és jogkövetkezményért az elkövető felelős.

 

 • 2. A szabad felhasználás körében a weboldal tartalmának felhasználása díjtalan, és ahhoz Kereskedő külön engedélye nem szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak akkor megengedett, illetve díjtalan, ha nem sérelmes a weboldal rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a Kereskedő jogos érdekeit, továbbá ha megfelel a jóhiszeműség és tisztesség követelményének és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem egyeztethető célra. A weboldal tartalmának a fenti rendelkezésektől eltérő módon történő felhasználása, illetve a szabad felhasználás mértékének túllépése jogosulatlan felhasználást eredményez, mely jogszabály által tiltott magatartással szemben a Kereskedő a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati lehetőségeket érvényesíti.

 

 • 3. A weboldal, annak tartalma bármilyen üzleti jellegű felhasználáshoz a Kereskedő előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

 

 • 4. Kereskedő cégnevének, logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes engedély alapján lehetséges.

 

 • 5. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Kereskedőre való hivatkozással, ennek feltüntetésével lehet.

 

 • 6. A Kereskedő fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a weboldal és a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

 

 • 7. Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

 • 8. Felhasználó az ÁszF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a weboldal tartalmának felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Kereskedőt szerződésszegési kötbér illeti meg. A kötbér összege felhasznált képenként bruttó 300.000 Ft, illetve szavanként 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Kereskedő közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

 

 1. Adatvédelem és GDPR

 

A Kereskedő adatkezelési tájékoztatója és GDPR szabályzata a weboldalon elérhető.

 

 

 1. Záró rendelkezések

 

 • 1. A jelen ÁSZF 2020. ………………. napjától hatályos és visszavonásig vagy módosításig hatályban marad.

 

 • 2. A Kereskedő jogosult egyoldalúan módosítani az ÁszF tartalmának egyoldalú módosításár. A módosításokat a Kereskedő azok hatályba lépése előtt 8 (nyolc) nappal a weboldalon közzéteszi.

 

 • 3. A Felhasználó, amennyiben belép a Kereskedő által üzemeltetett webáruház weboldalára, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak –, az ÁSzF-ben és a kereskedő más szabályzataiban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére és szolgáltatási igénybevételére.

 

 • 4. A Kereskedő fenntart magának minden jogot a webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Kereskedő írásos hozzájárulása nélkül.

 

 • 5. Kereskedő jogosult a teljesítéséhez közreműködőt igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

 • 6. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

 • 7. Amennyiben Kereskedő a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Kereskedő egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. Ha valamelyik fél valamely jogáról való lemondást feltételhez köti, akkor lemondás csak a feltétel teljesülése esetén hatályos.

 

 • 8. A Kereskedő és az Ügyfél vitás ügyeiket törekednek békés úton, tárgyalással rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a felek a jogvitára a magyar joghatóságnak vetik alá magukat, a bíróság hatáskörére és illetékességére a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

 • 9. A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország joga az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

Rienne Natural Beautyshop Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság