Elállási tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!

 

 Amennyiben Ön a 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyv – szerint fogyasztónak minősülő Vevő, úgy a távollevők között kötött szerződéstől elállási jog illeti meg. Az elállási jog gyakorlásának módját és feltételeit illetően a jelen tájékoztató tartalmaz útmutatást, ezért kérjük, hogy azt figyelemmel olvassa el.

 

 Elállási/Felmondási jog

 

Amennyiben Ön a 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyv – szerint fogyasztónak minősülő Vevő, Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

Az elállási/felmondási határidő kezdőnapja

 

  1. a megrendelt terméknek,
  2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
  3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak

 

a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától,

 

  1. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles postai úton eljuttatni az alábbi címre: H-1052 Budapest, Szervita tér 4. II/3. vagy e-mail útján az alábbi e-mail címre: rienne@rienne.hu

 

A Kereskedő adatai:

 

Rienne Natural Beautyshop Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 1052 Budapest, Szervita tér 4. II/3.

Telephelye: 1039 Budapest, Aradi utca 21.

A Kereskedő elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt, az elállás közlésére alkalmas elektronikus levelezési címe: rienne@rienne.hu

 

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Kétség esetén ennek bizonyítása Önt terheli.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

Az elállási jog attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket, több termék esteén az utolsó terméket átveszi.

 

Ön internetes oldalunkon is [beillesztendő az internetes cím] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

 

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

 

Rienne Natural Beautyshop Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

 

Elállási nyilatkozat

 

 Rienne Natural Beautyshop Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság 

H-1052 Budapest, Szervita tér 4. II/3.

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

 

  

Szerződéskötés időpontja /a termék átvételének időpontja:

 

 

 

A fogyasztó(k) neve:

 

 

 

A fogyasztó(k) címe:

 

 

 

A  fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

  

 

Kelt